X
سه شنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۲۰ ۱۰۶
نوع مناقصه/مزایده:
طبقه بندی: مزایده ها، مناقصه ها، فراخوان
چچ
آگهی مزایده عمومی معادن، پروانه ها و درخواستهای اکتشافی استان گلستان در سال

آگهی مزایده عمومی معادن، پروانه ها و درخواستهای اکتشافی استان گلستان در سال

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان درنظردارد در اجرای ماده 10 قانون اصلاح قانون معادن، مواد 66 تا
87 آئین نامه اجرایی و همچنین در راستای اجرای بخشنامه مزایده سراسری وزارت صمت، نسبت به برگزاری
مزایده عمومی یک مرحله ای تعدادی ازمحدوده های معدنی(درخواست و پروانه های اکتشافی، گواهینامه کشف و پروانه
اقدام نماید. متقاضیان می توانند www.setadiran.ir بهره برداری )درسامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرس
1400 نسبت به اسکن و بارگزاری اسناد در /03/ 1400 لغایت روز پنج شنبه مورخ 27 /03/ از روز پنج شنبه مورخ 13
1400 راس ساعت 10 صبح در /03/ سامانه مذکور اقدام نمایند. زمان بازگشایی پاکات و اسناد مزایده روز دوشنبه مورخه 31
محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می باشد.

سازمان برگزار کننده:
 سازمان صنعت معدن و تجارت استان گلستان  
حوزه مناقصه/مزایده: شرایط عمومی و اختصاصی مز ایده محدوده های اکتشافی، مجوز برداشت، گواهی کشف و پروانه های بهره برداری کشور در سال
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ آخرین تغییرات: سه شنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ انتشار در رسانه: سه شنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
محل جغرافیای فعالیت مناقصه/مزایده: نقشه محدوده های معدنی براساس کد کاداستر اعلام شده درمزایده درقسمت نقشه قابل مشاهده می باشد. www.cadastre.mimt.gov.ir درسامانه کاداستر معادن کشور به نشانی
نحوه پرداخت هزینه دریافت اسناد: خرید
مهلت دریافت اسناد: دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۰
مهلت ارسال پیشنهاد: پنجشنبه, ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ بازگشایی پیشنهادها: دوشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
قابل تمدید: خیر
وضعیت مناقصه/مزایده: در حال برگزاری
فایل های مرتبط
No Cache
Generate time: 1.1701234181722
Query time: 0.30790519714355